Политичката партија постои од 5 јули 2013 година. Во судскиот регистар на политички партии беше запишана со името Политичка партија за економски промени 21 (ПЕП 21). 

Согласно законот за политички партии, ПЕП 21 на 3 јули 2017 и на 2 јули 2021 година изврши усогласување, односно пререгистрација  на партијата. 

На Собранието одржано во мај 2022 година се изврши избор на претседател на партијата и за претседател беше реизбрана Билјана Јовановска. 

Во ноември 2022 година се одржа вонредно собрание и истото донесе одлука за промена на името, симболите и логото. 

Па така по упис во судскиот регистар на политички партии во Основен суд Скопје 1 Скопје, Политичката партија за промени 21 (ПЕП 21) се преименува во Десница.,,.

Линк до ПЕП21